ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Με το άρθρο 69 του ν.4249/2014 «Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας-Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π)» διαμορφώνεται ένα νέο σύστημα εισαγωγής στις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Αυτό αποτελεί ιδιαίτερα δελεαστικό στόχο στους νέους μαθητές λόγο της άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρουν.

Εισαγωγή και Φοίτηση στη Σχολή Πυροσβεστών

 1. Στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εισάγονται για εκπαίδευση υποχρεωτικά όσοι κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Δόκιμοι Πυροσβέστες. Στη Σχολή αυτή εκπαιδεύονται επίσης και οι κατατασσόμενοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι των Ειδικών Υπηρεσιών Πλοηγών και Τεχνικών. (Η παραγρ. αυτή τέθηκε με το άρθρο 1 παραγρ.12 Π.Δ. 412/1987).
  2. Οι κατατασσόμενοι στη Σχολή Πυροσβεστών, με τα προβλεπόμενα για τους αθλητές, από τον Κανονισμό Κατάταξης Δόκιμων Πυροσβεστών προσόντα, κατά τη διάρκεια φοίτησής τους σε αυτή συγκροτούν ειδικό ταχύρυθμο τμήμα εκπαίδευσης, οι λεπτομέρειες του οποίου ρυθμίζονται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος. (Η παραγρ. αυτή τέθηκε με το άρθρο 3 Π.Δ. 239/1997)
  3. Η διάρκεια φοίτησης στη Σχολή Δόκιμων Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ορίζεται κάθε φορά, πριν από την έναρξη λειτουργίας της Σχολής με Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) μηνών (Άρθρο 3 παραγρ.13 του Π.Δ.90/91).
  4. Σε περίπτωση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών η διάρκεια εκπαίδευσης της Σχολής Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας μπορεί να είναι μειωμένη μέχρι και ένα (1) μήνα (Άρθρο 3 Π.Δ. 397/1998).

Εισαγωγή και Φοίτηση στη Σχολή Ανθυποπυραγών

 1. Στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για φοίτηση η οποία διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα, εισάγονται για εκπαίδευση :
  α.Ιδιώτες πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ.1 (α) του Ν.2226/1994 (Α΄122) και το άρθρο 1 του Π.Δ.365 /1990 (Α΄144), όπως ισχύει σήμερα και
  β. (1) Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες επιτυχόντες στο διαγωνισμό που προκηρύσσεται με το σύστημα του απολυτήριου του Ενιαίου Λυκείου, εφόσον είναι κάτοχοι απολυτήριου τίτλου από Λύκειο ή ισότιμου τίτλου Μέσης Εκπαίδευσης που να παρέχει δικαίωμα εισαγωγής σε Ανώτατες Σχολές, και έχουν ηλικία μέχρι 35 ετών κατά το έτος διενέργειας του διαγωνισμού, υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, σύμφωνα με τα ισχύοντα για κατάταξη σε Σχολές του Στρατού Ξηράς και να μην έχουν καταδικασθεί για τα εγκλήματα που προβλέπονται από την περ.(ζ) της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 365/1990. Ειδικά για τους Πυροσβέστες, θα πρέπει να φέρουν το βαθμό αυτό κατά την την ημερομηνία προκήρυξης του διαγωνισμού. (Π.Δ 65/2007 άρθρο 11)
  (2) Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 2226/1994, εφόσον έχουν ηλικία μέχρι 35 ετών κατά το έτος διενέργειας του διαγωνισμού, υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, σύμφωνα με τα ισχύοντα για κατάταξη σε Σχολές του Στρατού Ξηράς και να μην έχουν καταδικασθεί για τα εγκλήματα που προβλέπονται από την περ.(ζ) της παρ.1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 365/1990.
  (Η παραγρ. 1 τέθηκε με το άρθρο 1 Π.Δ. 426/1994).
  2. Οι εισαγόμενοι της παραγρ. 1(α) τοποθετούνται στην Πυροσβεστική Ακαδημία και εκπαιδεύονται επί δύο (2) ακαδημαϊκά έτη. Κατά το Α΄ έτος εκπαιδεύονται πρακτικά σε πυροσβεστικά καθήκοντα στην Ακαδημία και σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και κατά το Β΄ έτος φοιτούν στη Σχολή Ανθυποπυραγών διδασκόμενοι τα προβλεπόμενα για το Α΄ έτος σπουδών μαθήματα.
  (Η παραγρ. αυτή τέθηκε με το άρθρο 3 Π.Δ. 239/1997).
  3. Οι εισαγόμενοι με το σύστημα του απολυτήριου Ενιαίου Λυκείου και με κατατακτήριες εξετάσεις, σύμφωνα με την παρ.1 (δ) του Ν.222/1994, ξεκινούν τη φοίτησή τους, από το δεύτερο έτος. Στο δεύτερο έτος μόνο μαζί με τους Δόκιμους αυτού του έτους φοιτούν και οι Πυρονόμοι που εξελίσσονται σε Αξιωματικούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.649/1970 (Α΄176). Στο πρώτο έτος σπουδών και μόνο για όσο διάστημα διαρκεί αυτό το ακαδημαϊκό έτος, φοιτούν όσοι εισάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 365/1990.
  (Η παραγρ. αυτή τέθηκε με το άρθρο 1 Π.Δ. 426/1994).
  4. Πυροσβεστικοί υπάλληλοι που έχουν επιτύχει σε εισιτήριες εξετάσεις για τη Σχολή Ανθυποπυραγών, κατά τις προβλεπόμενες από τα εδάφια α΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2226/1994 διακρίσεις και τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών, εφόσον κατά την έναρξη της εκπαίδευσής τους σε αυτές βρίσκονται σε μακρά αναρρωτική άδεια πέραν των δύο μηνών, αρχίζουν τη φοίτησή τους στην οικεία Σχολή το επόμενο εκπαιδευτικό έτος ή περίοδο.
  (Η παραγρ. αυτή τέθηκε με το άρθρο 3 Π.Δ. 239/1997).